Ban ner 2020

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI GIAO LƯU "NÉT CHỮ- NẾT NGƯỜI" NĂM HỌC 2016-2017

( Ngày tạo : 08-02-2017 ; lượt xem : 884 )

STT

Họ và tên

Lớp

Ngày tháng năm sinh

Điểm

Giải

1

Nguyễn Cầm Minh Ngọc

1C

26/02/2010

9,5

Nhất

2

Bùi Thảo Uyên

2B

14/1/2009

9,5

Nhất

3

Thân Tấn Khoa

3B

4/3/2008

9,5

Nhất

4

Đỗ Ngọc Bình Nhi

4E

23/7/2007

9,5

Nhất

5

Nguyễn Khánh Linh

5G

10/06/2006

9,5

Nhất

6

Hoàng Như Giang

1C

09/08/2010

9

Nhì

7

Hồ Mạnh Hải

1D

13/04/2010

9

Nhì

8

Trần Yến Phương

2E

14/1/2009

9

Nhì

9

Nguyễn An Như

2E

11/1/2009

9

Nhì

10

Lê Trần Phương Thảo

3C

1/1/2008

9

Nhì

11

Kim Bảo Ngọc

3C

22/09/2008

9

Nhì

12

Nguyễn Tuấn Anh

4B

25/10/2007

9

Nhì

13

Nguyễn Thu Ngân

4E

2/3/2007

9

Nhì

14

Nguyễn Ngọc Mai

5G

22/12/2006

9

Nhì

15

Nguyễn Thu Hằng

5D

'15/8/2006

9

Nhì

16

Mai Đức Dũng

5D

'15/8/2006

9

Nhì

17

Nguyễn Bảo Ngọc

1C

23/09/2010

8,5

Ba

18

Lê Đỗ Ngọc Diệp

1C

12/05/2010

8,5

Ba

19

Nguyễn Hồng Ánh

1C

13/06/2010

8,5

Ba

20

Trần Hồng Nhung

2E

4/6/2009

8,5

Ba

21

Lê Phương Anh

2G

2/1/2009

8,5

Ba

22

Hoàng Thu Trang

2G

15/6/2009

8,5

Ba

23

Nguyễn Khánh Ly

2A

9/4/2009

8

Ba

24

Nguyễn Quang Minh

3B

28/01/2008

8

Ba

25

Trương Thị Quỳnh Anh

3C

25/03/2008

8

Ba

26

Nguyễn Đỗ Minh Đức

3E

21/06/2008

8

Ba

27

Phạm Đồng Hà My

4B

1/5/2007

8

Ba

28

Phạm Thu Trang

4C

2/24/2007

8

Ba

29

Nguyễn Hoàng Linh

4G

31/5/2007

8

Ba

30

Nguyễn Trà Giang

5D

'04/05/2006

8,6

Ba

31

Trần Yến Nhung

5D

'30/06/2006

8,5

Ba

32

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

1A

11/052010.

7

Khuyến khích

33

Đoàn Ngọc Bảo Châu

1B

28/12/2010

7

Khuyến khích

34

Nguyễn Phạm Tâm Đan

1D

27/04/2010

7

Khuyến khích

35

Nguyễn Khánh Linh

1D

26/11/2010

7

Khuyến khích

36

Trần Khánh Chi

1E

10/19/2010

7

Khuyến khích

37

Mai Ngọc Anh

1G

 

7

Khuyến khích

38

Đoàn Trần Gia Linh

2C

2/12/2009

7

Khuyến khích

39

Nguyễn Thu Hiền

2G

5/5/2009

7

Khuyến khích

40

Vũ Dương Thùy Chi

2G

10/3/2009

7

Khuyến khích

41

Nguyễn Hoàng Kim Chi

3A

5/15/2008

7

Khuyến khích

42

Nguyễn Ngọc Diệp

3C

18/04/2008

7

Khuyến khích

43

Lê Thu Trang

3E

25/08/2008

7

Khuyến khích

44

Lê Phương Linh

3E

22/05/2008

7

Khuyến khích

45

Đỗ Đăng Khoa

4B

39393

7

Khuyến khích

46

Ngô Ngọc Khánh Huyền

4A

26/1/2007

7

Khuyến khích

47

Nguyễn Thùy Linh

4E

20/7/2007

7

Khuyến khích

48

Lê Minh Hiển

4E

39268

7

Khuyến khích

49

Nguyễn Thị Minh Hiếu

4H

28/10/2007

7

Khuyến khích

50

Nguyễn Ngọc Minh Giang

4G

39118

7

Khuyến khích

51

Đỗ Hồng Ngân

4G

39240

7

Khuyến khích

52

Nguyễn  Bảo Trân

5D

'01/9/2006

7

Khuyến khích

53

Hoàng Thu Hằng

5E

23/4/2006

7

Khuyến khích

54

Nguyễn Mỹ Tâm

5C

10/12/2006

7

Khuyến khích

55

Nguyễn Phương Thảo

5G

20/11/2006

7

Khuyến khích

56

Vũ Khánh Ly

5G

03/08/2006

7

Khuyến khích

57

Phạm Lê Ngọc Khuê

5G

25/04/2006

7

Khuyến khích