Ban ner 2020

Sẽ không dạy thêm cho học sinh tiểu học

( Ngày tạo : 09-02-2012 ; lượt xem : 1,608 )
Sẽ không dạy thêm cho học sinh tiểu học

Bộ GD&ĐT dự kiến không áp dụng dạy thêm, học thêm đối với học sinh được nhà trường tổ chức dạy học hai buổi/ngày. Không dạy thêm cho học sinh tiểu học, trừ một số trường hợp.

Bộ GD&ĐT vừa ra dự thảo thông tư “Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm”. Theo đó, giáo viên muốn dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đó phải có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của người giáo viên theo qui định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời sẽ thực hiện nghiêm túc các qui định về dạy thêm học thêm trong nhà trường.

Nhà trường xét duyệt danh sách giáo viên được dạy thêm, phân công giáo viên, xếp thời khoá biểu dạy thêm phù hợp với trình độ học sinh.

Với tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm phải ký cam kết với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi đặt điểm dạy thêm học thêm về thực hiện đúng các qui định về dạy thêm học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm học thêm.

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin công cộng của địa phương (xã, phường, thị trấn) và tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước khi thực hiện dạy thêm.

Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm là 24 tháng kể từ ngày ký; trước khi hết hạn một tháng phải tiến hành thủ tục gia hạn (nếu có nhu cầu).

Dự thảo cũng quy định, thời lượng dạy thêm đối với học sinh tiểu học, việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao; rèn luyện kỹ năng sống; trong một tuần không được dạy thêm quá hai buổi, mỗi buổi không quá ba tiết; thời lượng mỗi tiết học là 35 phút.

Đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, trong một tuần không được dạy thêm quá ba buổi, mỗi buổi không quá ba tiết; thời lượng mỗi tiết học 45 phút.

Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh (đối với cấp tiểu học), không quá 45 học sinh (đối với cấp trung học).

Không dạy thêm học thêm đối với học sinh được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Không dạy thêm cho học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: Nhận quản lý học sinh ngoài giờ học theo yêu cầu của gia đình; phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm học thêm các nội dung thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

(Theo TPO)