Ban ner 2020

Thông báo về kiểm tra thông tin số liệu PCGD

( Ngày tạo : 03-04-2014 ; lượt xem : 1,387 )
Đề nghị các đồng chí GV điều tra tải về giải nén chọn tổ mình được phân công điều tra, kiểm tra, đối chiếu các thông tin của phiếu nhập với phiếu điều tra trước khi nhà trường kiểm tra vào ngày 05/04/2014.